Dự thảo sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

Rate this post

Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD sửa đổi, bổ sung một số quy định của QCVN 06:2022/BXD.
Sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD do Viện Khoa học Công nghệ xây dựng, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ – Bộ Công an, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ – Công an Hà Nội phối hợp biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và môi trường trình duyệt, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số /2023/TT-BXD ngày ….. tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

 

TOÀN VĂN DỰ THẢO SỬA ĐỔI CÓ TẠI ĐÂY: Sua doi QCVN06.2022BXD_V2_sau Hoi thao BXD

Tin Liên Quan