QĐ 4158

QĐ 4158

Ngày 15/6/2023, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Cục trưởng C07 đã ký quyết định số 4158/QĐ-BCA-PCCC&CNCH ngày 15/6/2023 về việc chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế về Phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam.
Danh sách tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế về phòng cháy và chữa cháy được chấp thuận áp dụng ở Việt Nam có ở file đính kèm

Tin Liên Quan