Dây cứu người RL3 (lõi thép, 40m, phi 12)

Tin Liên Quan